خطای دید

انصافا اولش آدم گول می خوره . داشتم پیش خودم میگفتم ماشینا نیافتن!