عجب آدمایی پیدا می شن

شما هم مثل من اشتباه دیدین ؟

منم اولش فکر کردم این مرده رفته روی چرخ خرید وایستاده تا دستش به اون بالا برسه .

  • Mesbah Soft

    من گفتم قد اش کوتاه بوده بنده خدا