7 بار بخوانید

جمله درون تصویر با توجه به  کلمه ای که تاکید روی اون هست 7 معنی مختلف میتونه داشته باشه

I didn’t say she stole my money -یکی دیگه بهش گفت.

didn’t say she stole my money من یه همچین حرفی نزدم .

I didn’t say she stole my money -من فقط اشاره کردم ولی بهش نگفتم.

I didn’t say she stole my money من به یکی گفتم نه الزاما به اون .

I didn’t say she stole my money – من فکر کردم قرض برده حتی اگه ازم هم نخواسته باشه.

I didn’t say she stole my money -بهش گفتم پول رو بدزد ولی نه پول من رو.

I didn’t say she stole my money -چیزی رو از من برداشته که خرج روی دستم گذاشته .

منبع