باخت تعمدی دونده اسپانیایی به خاطر برد حریف

یک دونده اسپانیایی نشان داد که گاهی اوقات برد همه چیز نیست .

ماه گذشته ، ورزشکار اسپانیایی ایوان فرناندز آیانابا با از دست دادن پیروزی برای انجام کار صحیح دنیا را تحت تاثیر قرار داد.

ادامه خواندن باخت تعمدی دونده اسپانیایی به خاطر برد حریف